Algemene voorwaarden

LGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 

VAN : Richard Schoenmaker UW Hovenier

Tel.     : 06-51123348,  www.uwhovenier.net   info@uwhovenier.net 

 

BEGRIPPEN : 

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk laat verrichten 

Het werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier  overeengekomen en uit te voeren werkzaamheden :

–  levering van diensten

–  levering van materialen 

Het bestek: Een beschrijving van het werk, inclusief bijbehorende tekeningen, voorschriften en voorwaarden. 

Tijden: De werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende normale werkdagen gedurende de algemeen gangbare tijdstippen. Op van overheidswege of op enigerlei andere wijze voorgeschreven dan wel lokaal gangbare feest-, vakantie- of vrije dag erkende dagen worden de werkzaamheden niet uitgevoerd. 

Overmacht: Als overmacht voor het hoveniersbedrijf zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard dat in redelijkheid  nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. In dit geval is hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier  gerechtigd de nakoming van de voor hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht. Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. 

Offerte: Prijsaanbieding. Deze wordt schriftelijk vastgelegd en aan de opdrachtgever toegezonden. 

Opdracht-bevestiging: Schriftelijke bevestiging van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier aan de opdrachtgever met vermelding van een omschrijving van de werkzaamheden, de te gebruiken materialen, de vermoedelijke dag van aanvang van de werkzaamheden, de prijs. 

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen de  opdrachtgever en hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier.. Afwijkingen van de bepalingen dienen in onderling overleg te worden vastgesteld en schriftelijk in tweevoud te worden bevestigd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient 1 exemplaar voor akkoord getekend en aangetekend retour te zenden. Na ontvangst zijn de afwijkende bepalingen van toepassing. 

– De toepasbaarheid van deze voorwaarden kan door de opdrachtgever op geen enkel moment opzij worden gezet, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

– De opdrachtgever wordt geacht de algemene voorwaarden van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier te kennen en integraal te accepteren. Indien de opdrachtgever / aanvrager van een offerte dit wenst, wordt op eerste aanvraag een exemplaar van de algemene voorwaarden van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier aan hem toegezonden. 

– Betaling: binnen 14 dagen na dagtekening dient het bedrag zonder compensaties op een door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier aangewezen rekeningnummer bijgeschreven te zijn. 

– Aanmerkingen op de uitvoering van het werk:  binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden beëindigd zijn.

 

OFFERTE : 

– De in de offerte genoemde prijzen zijn richtprijzen excl. B.T.W., tenzij anders vermeld. De offerte is gebaseerd op het bestek / de prijsaanvraag. De daadwerkelijk in rekening te brengen bedragen worden vermeld in de opdrachtbevestiging. De offerte heeft betrekking op een totale aanbieding. Het is een ondeelbaar geheel. Er kan niet een onderdeel uit gehaald worden en separaat als opdracht uitgevoerd worden voor de prijs vermeld uit een totaal aanbieding. 

– De offerte geeft een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden incl. de te gebruiken en/of te leveren materialen. 

– De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. 

– Indien de opdrachtgever  niet binnen 1 maand na dagtekening van de offerte te kennen geeft het werk door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier uit te laten voeren, kunnen de calculatiekosten aan de aanvrager van de offerte in rekening gebracht worden. Indien overeengekomen, kunnen, als de opdracht op een later tijdstip alsnog door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier uitgevoerd wordt, deze kosten verrekend worden.

 

OPDRACHTBEVESTIGING : 

De overeenkomst komt tot stand door een bevestiging van de opdrachtgever aan hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier dat hij de offerte wil laten uitvoeren, dan wel door het afspreken van een datum waarop met de werkzaamheden zal worden begonnen. Indien de opdrachtgever en hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier een uiterste datum van oplevering overeengekomen zijn, dan dient dit, door beide partijen ondertekend, op de opdrachtbevestiging aangetekend te worden. Eventuele materiële en immateriële schade van de opdrachtgever, waarvoor hij hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. aansprakelijk stelt, kunnen nimmer leiden tot een schadeloosstelling die door hoveniersbedrijf L. Bouwman B.V. aan de opdrachtgever betaald moet worden van een bedrag hoger dan het bedrag dat hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier voor deze opdracht in rekening gebracht heeft. Bij overmacht zal hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor welke vorm van schade dan ook. 

 

VERPLICHTINGEN VAN HOVENIERSBEDRIJF Richard Schoenmaker UW Hovenier : 

– Hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. verplicht zich het werk, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, naar zijn beste kunnen uit te voeren. 

– Het werk wordt uitgevoerd binnen de normale werktijden van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier

– Het werk wordt uitgevoerd door bevoegde personen, volgens richtlijnen zoals die gegeven worden door de opdrachtgever. Indien hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier de opdrachtgever heeft gewezen op een situatie   ( bijvoorbeeld een ondeugdelijke ondergrond ) waardoor het resultaat niet optimaal kan zijn  ( zulks naar inschatting van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier.), is hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het resultaat van het werk. 

– Hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. zal de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting,  die rechtstreeks het gevolg zijn van het aan hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. opgedragen werk, stipt voldoen. 

 

VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER : 

– De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het werk ongestoord uitgevoerd kan worden op de afgesproken tijden. 

– De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle relevante gegevens ( zoals bijvoorbeeld het bestek, vergunningen e.d ) op tijd ter beschikking staan van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier

– Financiële gevolgen van veranderingen in voorschriften of werkinstructies, al dan niet van overheidswege voorgeschreven, tussen de offertedatum / opdrachtbevestigingsdatum en het moment van de daadwerkelijke uitvoering van het werk, zullen door de opdrachtgever gecompenseerd worden. 

– De opdrachtgever is verplicht het object(en) waar hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. zijn werkzaamheden verricht, te verzekeren tegen brand- en stormschade. 

– De opdrachtgever is verplicht de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen ( gas, water, elektra ) ter beschikking te stellen. De kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

– Financiële gevolgen van vertragingen in het werk als gevolg van omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, worden op de opdrachtgever verhaald. 

– Financiële gevolgen van gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever zijn verstrekt, zijn volledig voor rekening  van de opdrachtgever. 

– Het werk dient per auto normaal bereikbaar  te zijn. Aan- en afvoer van materiaal dient ongestoord,  per vrachtauto, plaats te kunnen vinden. 

– Medewerkers van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier dienen gebruik te kunnen maken van sanitaire voorzieningen, kantine e.d. zoals die aanwezig zijn op het werk. 

– De opzet van het werk dient zodanig te zijn dat schade in de ruimste zin des woords, wordt vermeden. 

– De opdrachtgever stelt voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van afval en zorgt voor afvoer hiervan. 

– De opdrachtgever zorgt voor rust, orde en veiligheid op het werkterrein. Hij zorgt ervoor dat de ter beschikking gestelde materialen en hulpmiddelen in goede staat verkeren. 

– Indien de opdrachtgever kosten moet maken om aan de bepalingen te voldoen, dan kunnen deze niet op hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier verhaald worden.

 

 PRIJZEN / MEERWERK : 

– Alle in de offerte / opdrachtbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. tenzij anders aangegeven. 

– Indien omstandigheden in de ruimste zin des woords, waarop de prijsvorming van de offerte / orderbevestiging gebaseerd is, wijzigen, is hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier gerechtigd zijn prijsstelling  te wijzigen overeenkomstig de verandering in die omstandigheden ook al kon dit door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. voorzien worden. Indien hoveniersbedrijf. Richard Schoenmaker UW Hovenier hiervan gebruik maakt, dan zal dit schriftelijk, onder opgave van redenen, aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt en toegepast worden op elke (termijn)factuur 

– Meerwerk dient tegen het geldende tarief door de opdrachtgever voldaan te worden. Dit geldt ook indien voor dit meerwerk geen schriftelijke opdracht is verstrekt. 

– Minderwerk dient met de opdrachtgever verrekend te worden. 

 

OPNEMING : 

De opneming van het werk dient binnen 8 werkdagen nadat hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier de opdrachtgever hiertoe verzocht heeft, plaats te vinden. Het verzoek om opneming gericht aan de opdrachtgever dient de datum waarop het werk klaar is te vermelden. 

De opdrachtgever bevestigt schriftelijk wanneer de opneming plaats zal vinden waarbij hij er voor zorg draagt dat dit tijdstip minimaal drie dagen van te voren bij hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier bekend is. Indien het werk niet goedgekeurd is, dan dient dit schriftelijk binnen tien kalenderdagen aan hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. medegedeeld te worden onder opgave van redenen. Bij uitblijven van zo’n schrijven wordt 10 kalenderdagen na opneming het werk geacht goedgekeurd te zijn. Kleine gebreken die het in het gebruik nemen van het object niet in de weg staan, kunnen geen reden zijn voor het weigeren van de goedkeuring. Deze gebreken dienen dan wel op korte termijn hersteld te worden. De betalingstermijn wordt gehandhaafd.

 

OPLEVERING : 

De opleveringsdatum dient in onderling overleg vastgesteld te worden en uitsluitend schriftelijk met vermelding van deze datum in de overeenkomst vastgelegd te worden. Indien in de overeenkomst geen datum genoemd wordt, dan wordt er geacht geen uiterste opleveringsdatum overeengekomen te zijn. Indien de opleveringsdatum een dag is die niet als werkdag wordt beschouwd, dan is de eerstvolgende werkdag de dag waarop opgeleverd dient te worden. 

De opleveringsdatum wordt automatisch verlengd met eventueel voorkomende onwerkbare dagen. Hieronder wordt verstaan: omstandigheden / dagen waarop buiten de schuld / aansprakelijkheid van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. om, niet gewerkt kan worden. 

Indien er wijzigingen ( bijvoorbeeld meerwerk, veranderingen in het werk enz. ) in het werk opgetreden zijn, dan moet in onderling overleg schriftelijk een nieuwe opleveringsdatum vastgesteld worden. Deze dient verlengd te worden met minimaal het aantal dagen dat dit werk met zich mee brengt. Indien het werk is goedgekeurd ( mondelinge of schriftelijke mededeling aan hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier / verstrijken van 10 kalenderdagen na dagtekening nadat hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. heeft gemeld dat het werk klaar is en hierop geen aangetekende brief  van de opdrachtgever gekomen is, waaruit blijkt dat deze het hier niet mee eens is, bij opneming is het werk goedgekeurd ), dan wel in gebruik is genomen, dan wordt het werk als opgeleverd beschouwd. Indien een deel van het werk in gebruik wordt genomen dan wordt dit deel als opgeleverd beschouwd.

 

ZEKERHEID : 

Hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier kan voor, tijdens of na  het aannemen van het werk een voorschotbetaling op de eindfactuur dan wel een zekerheid bedingen. Indien de opdrachtgever hieraan geen gehoor kan of wil geven, dan is hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier gerechtigd het werk op te schorten, zonder dat hiervoor door de opdrachtgever een schadevergoeding kan worden geclaimd.

 

ONTBINDEN OVEREENKOMST : 

– Zonder gerechtelijke tussenkomst kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden in geval dat 1 van de partijen in surseance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. 

– in geval van overmacht. Als hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier door een reden die buiten zijn schuld/invloedssfeer ligt ( overmacht ), het werk niet binnen de afgesproken termijn uit kan voeren, is de opdrachtgever gerechtigd het werk door een ander bedrijf uit te laten voeren. Zulks zonder recht op schadevergoeding uit te betalen door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier Deze is gerechtigd het werk te beëindigen en de gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever zal zonder hierop kortingen toe te passen deze rekening binnen 14 dagen na dagtekening  voldoen. 

Als de opdrachtgever door een overmachtsituatie het werk laat beëindigen, dan is hij gehouden de door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier gemaakte kosten te vergoeden. 

Degene, die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de andere partij, verplicht zich alles in het werk te stellen om schade, die door welke partij dan ook geleden zou kunnen worden tot het minst mogelijke te (doen) beperken. Eventuele kosten dienen door de andere partij te worden vergoed.

 

BETALINGSCONDITIES : 

factuurbedragen tot € 2250,= excl. B.T.W. :

50% voor aanvang van de werkzaamheden

50% binnen 14 dagen na oplevering

 

factuurbedragen vanaf € 2250,= excl. B.T.W.:

25% voor aanvang van de werkzaamheden.

50% binnen 14 dagen na aanvang van de werkzaamheden.

25% binnen 14 dagen na oplevering. 

 

BETALING : 

Betaling van de (termijn)factuur dient te geschieden met inachtneming van het hierboven staande op een door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier aangewezen bankrekeningnummer. Indien betaling van een termijn niet tijdig is bijgeschreven, dan heeft hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier het recht het werk voor onbepaalde termijn op te schorten, waarbij alle kosten die hierdoor bij welke partij dan ook ontstaan, voor rekening van de opdrachtgever zijn. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als gehele maand gerekend wordt. Deze vertragingsrente wordt gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot het moment waarop hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. over dit factuurbedrag kan beschikken. De (eind)factuur wordt binnen redelijke termijn na oplevering van het werk bij de opdrachtgever ingediend en bevat een specificatie van de werkzaamheden. De B.T.W. wordt hierop afzonderlijk vermeld. Indien invordering noodzakelijk is, dan worden de buitengerechtelijke invorderingskosten van 15% van het factuurbedrag ( met een minimum van € 150,= ) volledig op de opdrachtgever verhaald. Bij betaling wordt eerst de vertragingsrente als voldaan beschouwd, vervolgens de invorderingskosten en als laatste de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zullen in een gerechtelijke procedure volledig mee gevorderd worden. Bedragen die de opdrachtgever meent te kunnen vorderen van de hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier, mogen nimmer worden gecompenseerd/verrekend. 

De opdrachtgever verkeert zonder verdere ingebrekestellingen in een toestand van nalatigheid/verzuim wanneer hij niet binnen 14 dagen nadat hij een betalingsherinnering ontvangen heeft, aan zijn verplichtingen voldaan heeft. Invorderingsmaatregelen zullen hierna genomen kunnen worden. 

 

EIGENDOM VAN ONTWERPEN E.D. 

Alle door hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier gemaakte tekeningen e.d. blijven eigendom van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier.. Alle rechten hierop worden voorbehouden en dienen gerespecteerd te worden. 

Alle materialen en gereedschappen, voor zover nog niet verwerkt, blijven eigendom van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. totdat de laatste (termijn)factuur betaald is. Niet betaalde materialen en gereedschappen dienen op eerste verzoek voor hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier toegankelijk te zijn. De opdrachtgever draagt het risico van alle mogelijke schade voor alle materialen en gereedschappen in de ruimste zins des woords. Deze bepaling geldt niet wanneer de opdrachtgever aan kan tonen dat de schade  veroorzaakt is door nalatigheid van hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier. 

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN :

Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Terzake van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en hoveniersbedrijf Richard Schoenmaker UW Hovenier is de Arrondissementsrechtbank in Leeuwarden bevoegd.